Kredītinformācijas pakalpojumu sniedzēji

Kredītu reģistrs

Kredītu reģistra galvenais mērķis: Piedalīties banku uzraudzībā, uzlabojot datu kvalitāti un pieejamību uzraugāmajiem finanšu starpniekiem.
Valstij piederošs, bet atsevišķos gadījumos apkalpošana var būt ārpakalpojums no privātā sektora

Kredītbirojs

Pakalpojuma sniedzēja galvenais mērķis: Uzlabot datu kvalitāti un pieejamību kreditēšanas lēmumu pieņemšanai apkopojot datus no dažādiem kreditoriem un citiem avotiem.
Valstij piederošs / Privāti piederošs un pārvaldīts / Publiskā – privātā partnerība
Ārpakalpojums / Ar peļņu / Bezpeļņas

Pamat modeļi kredītinformācijas pakalpojumu sniegšanai.

Kredītu reģistrs

Valstī informācijas apmaiņu nodrošina tikai Kredītu reģistrs (modelis, kāds pašlaik ir Latvijā). Kredītu reģistrus parasti veido valstu centrālās bankas un informācija šajos reģistros tiek apkopota tikai no bankām un citām regulētām finanšu institūcijām, kas ir Kredītu reģistra dalībnieki. Informācijas saņēmēji ir bankas, regulētās finanšu institūcijas un uzraugošās institūcijas. Pievienotus produktus Kredītu reģistri attīsta ļoti reti.

Capture

Kredītinformācijas birojs

Kredītbiroja tīkls parasti ir daudz sarežģītāks, nekā Kredītu reģistram, jo iekļauti ir ļoti dažādi datu avoti un sistēmas lietotāji. Kredītbirojs veido pievienotos produktus, ko var iegādāties visi tirgus dalībnieki un pats datu subjekts.

Capture2

Kredītu reģistrs un kredītu birojs

Informācijas apmaiņas nodrošināšanā strādā gan Kredītu reģistrs, gan Kredītbirojs (iespējams vairāki kredītbiroji). Kredītu reģistrs nodrošina informācijas apmaiņu bankām un regulētajām finanšu institūcijām, savukārt pārējiem tirgus dalībniekiem informācijas apmaiņu nodrošina Kredītbiroji. Kredītu reģistra dalībnieki var būt arī kredītbiroja dalībnieki

Capture3

Kredītu reģistrs un kredītu birojs

Tāpat kā iepriekšējā modelī, informācijas apmaiņas nodrošināšanā piedalās gan Kredītu reģistrs, gan Kredītbirojs (iespējams vairāki kredītbiroji). Kredītu reģistrs tāpat kā pārējie datu avoti, savā rīcībā esošo informāciju, sniedz kredītbirojiem, kas informāciju apstrādā un no kredītbirojiem informāciju saņem visi tirgus dalībnieki.

Capture4


Informācijas avots: „General Principles of Credit Reporting”, World Bank, September 2011