Kas ir kredītspēja (maksātspēja)?

Kredītspēja ir personas spēja uzņemties saistības jeb varbūtība, ka šīs uzņemtās saistības tiks pildītas atbilstoši noslēgtajam līgumam. Lai novērtētu kredītspēju, nepieciešama informācija. Kredītspējas vērtējumu var ietekmēt ļoti plaša informācija par Jums – ziņas par ienākumiem, ziņas par jau uzņemtām kredītsaistībām, ziņas par Jūsu kredītvēsturi, paradumiem rēķinu apmaksā, u.c. Bieži personas kredītspēju izska ar vienu skaitli – kredītreitingu (credit score).

Katrs kreditors kredītspēju vērtē pēc saviem kritērijiem un tas ir atkarīgs no tā, cik augstu kredītrisku ir gatavs uzņemties konkrētais kreditors.

Kas ir kredītrisks?

Kredītrisks ir varbūtība, ka kredītsaistības netiks pildītas saskaņā ar noslēgto līgumu un kreditoram radīsies zaudējumi. Kredītrisku uzņemas kreditors, kreditējot personu. Katrs kreditors izstrādā savu kreditēšanas politiku un izvēlas cik augstu kredītrisku tas ir gatavs uzņemties.

Pēc kreditēšanas lēmuma pieņemšanas un kredīta izsniegšanas kreditori veic savu kredītrisku vadību jeb pārvaldību. Kreditēšanas līguma darbības laikā nepieciešams sekot līdzi kredītņēmēju kredītspējas izmaiņām un attiecīgi novērtēt sava kredītriska izmaiņas.

Kas ir kredītreitings jeb credit score?

Kredītreitings jeb score ir skaitlis, kas nosaka personas kredītspēju jeb iespējamību, ka persona savas saistības spēs pildīt. Kredītreitingu aprēķina pēc formulas, kas ņem vērā visus lēmumam nepieciešamos faktorus. Parasti kredītreitingu izsaka ar skaitli skalā no 1 līdz 10 vai no 1 līdz 100. Jo augstāks šis kredītspējas reitinga skaitlis, jo augstāka ir kredītspēja. Šo skaitli izmanto kredītu izsniedzēji, lai pieņemtu kreditēšanas lēmumu – piešķirt Jums kredītu vai to atteikt.

Kā mani novērtē kredītu devēji?

Katrs kredītu izsniedzējs potenciālo kredītņēmēju vērtē pēc saviem kritērijiem, tāpēc nav iespējams identificēt vienus kritērijus kas var tikt ņemti vērā. Dažiem ir ļoti liberāla kreditēšanas politika, bet citiem savukārt tā ir stingra un konservatīva. Vērtēšanai nepieciešamās informācijas apjomu būtiski var atšķirt arī plānotais kredīta apjoms, mērķis un termiņš.

Nereti kredītu izsniedzēji vērtē arī personas paradumus savu saistību kārtošanā, tādējādi saprotot, cik persona ir atbildīga un vai spēj plānot un organizēt savu budžetu. Personas, kas regulāri kavē savus maksājumus, iespējams neprot plānot savas finanses vai nav pietiekami atbildīgas savu personisko finanšu vadīšanā, kas savukārt nozīmē augstāku risku kredīta piešķiršanai.

Kas ir kredītportfelis un tā vadība?

Visus izsniegtos kredītus kopā dēvē par kreditora kredītportfeli. Lai uzņēmums spētu darboties sekmīgi, nepieciešama rūpīga kredītportfeļa vadība, kas nozīmē, ka nepieciešams sabalansēt kredītriskus šajā portfelī. Katrs kreditors aprēķina cik % no visiem kredītiem tas var uzņemties un augstu risku un cik % no visiem kredītiem jābūt ar zemu risku un izstrādā savu kreditēšanas politiku, ko nepieciešamības gadījumā pamaina, lai sabalansētu riskus kredītportfelī.

Kas ir monitorings ?

Par monitoringu dēvē novērošanas un uzraudzīšanas pasākumus, ko kreditors veic līguma darbības laikā. Pirms kredīta izsniegšanas, kreditors novērtē personas kredītspēju, balstoties uz kuru pieņem lēmumu. Pēc kredīta izsniegšanas kreditoram ir jāseko līdzi šīs personas kredītspējas izmaiņām, lai identificētu kredītrisku izmaiņas. Īpaši būtiski šie monitoringa pasākumi ir kopējā izsniegto kredītu portfeļa vadībai un uzraudzībai, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspējīgu darbību.