Datu valsts inspekcija

 DVI veic personas datu aizsardzības uzraudzību un realizē Fizisko personu datu aizsardzības likumā nosprausto mērķi – aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi. Sākot no 2015. gada 1.janvāra DVI veiks arī kredītinformācijas biroju licencēšanu un uzraudzību.

PTAC īsteno patērētāju tiesību aizsardzību Latvijā. PTAC ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas īsteno patērētāju tiesību aizsardzību Latvijā.

Centra galvenās funkcijas ir :

  1. tirgus uzraudzība un kontrole nepārtikas preču (izņemot sadzīvē lietojamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, medicīnas preces, zāles, veterinārās zāles, kosmētiskos un dzīvnieku kopšanas līdzekļus, kā arī farmaceitiskos un veterinārfarmaceitiskos produktus) tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanas jomā;
  2.  par patērētāju tiesību pārkāpumiem saņemto patērētāju iesniegumu izskatīšana, palīdzības sniegšana patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kā arī patērētāju likumīgo prasību izpildes pieprasīšana;
  3.  juridiska rakstura palīdzības sniegšana patērētājiem jautājumos, kas skar viņu tiesības;
  4.  patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzība līgumu projektos un līgumos, ko patērētāji slēdz ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī normatīvajos aktos paredzēto darbību veikšana, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs izmainītu vai pārtrauktu pildīt līguma projekta vai līguma noteikumus, ja šajā dokumentā konstatēti netaisnīgi vai neskaidri noteikumi;
  5.  pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareizas noteikšanas, kā arī pirkuma samaksas pareizas aprēķināšanas uzraudzība;
  6.  uzraudzīt tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, veikt lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību, veikt fasēto preču metroloģisko kontroli.

LNKA

 Iedzīvotāju izveidota sabiedriskā organizācija, kas aizstāv kredītņēmēju intereses un sniedz konsultācijas privātpersonām.

Latvijas kredītņēmēju apvienība

Iedzīvotāju izveidota sabiedriskā organizācija, kas aizstāv kredītņēmēju intereses un sniedz konsultācijas privātpersonām.

LKA ir biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojas Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles. Asociācijas mērķis ir sekmēt Latvijas banku sistēmas nostiprināšanos un attīstību.