Sākot ar 2018.gada 25.maija Latvijas teritorijā stājas spēkā jaunais regulējums, kas attiecas uz fizisko personu datu apstrādi – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679. Vienlaicīgi ar Eiropas regulu darbosies arī vecais Fizisko personu datu apstrādes likums, kamēr strāsies spēkā jaunais Fizisko personu datu apstrādes likums.

Jaunais “Fizisko personu datu apstrādes likums” ir apstiprināts Juridiskās komisijas sēdē uz 3-o lasījumu.

Jaunais regulējums:
(LV) Personas datu apstrādes likums (likuma projekts)http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438774&mode=mkk&date=2018-02-27
(ES) 2016/679http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Linki uz dokumentiem:
Vecais regulējums:
(LV) Fizisko personu datu aizsardzības likumshttps://likumi.lv/doc.php?id=4042
(ES) 95/46/EKhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1519930767198&uri=CELEX:31995L0046